Privacy Policy

Voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens voor de werving- en selectieprocedure:

Door te solliciteren op een vacature bij Soleo Groep en daarbij behorende bedrijven (hierna te noemen Soleo), geef je ons toestemming voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens voor de werving-, selectie- en aannameprocedures.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens: je achternaam, voornaam(-namen), leeftijd, beroep, postadres, e-mailadres, eerdere betrekking(en) en/of huidige betrekking (hierna te noemen je “Gegevens”).

Bovendien gebruiken we je Gegevens om contact met je te onderhouden en je sollicitatie te verwerken.

We wijzen erop dat je met betrekking tot het verwerken van je Gegevens overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna te noemen “AVG”), het recht hebt om te weten of we je Gegevens verwerken en dat, indien dit het geval is, je krachtens de AVG de volgende rechten hebt:

  • Recht op inzage door de betrokkene (artikel 15 van de AVG);
  • Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG);
  • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) (artikel 17 van de AVG);
  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG);
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG);
  • Recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG).

Alle bovenvermelde rechten zijn persoonlijk en kunnen enkel worden uitgeoefend door de persoon die deze Gegevens aan Soleo heeft verstrekt.

Voor het uitoefenen van je rechten of andere verzoeken met betrekking tot de verwerking van je Persoonlijke Gegevens kun je contact opnemen met de Privacy Officer van Soleo, via dpo@soleo.nl

Je Gegevens zullen niet geautomatiseerd worden verwerkt. Gedurende de hierin beschreven verwerking worden alle passende technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen genomen tegen elke vorm van onbevoegde toegang tot of wijzigingen, openbaarmaking, vernietiging of verlies van je Gegevens, die voor de gehele duur van de verwerking in datacentra in de Europese Unie worden gehost. Tenzij anders bepaald door bestaande wetgeving, regelgeving of rechterlijke uitspraak, is de toegang tot je Gegevens beperkt tot werknemers die momenteel in dienst zijn bij Soleo en, indien van toepassing, tot hun onderaannemers, voor wie inzage in en/of gebruik van de Gegevens nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Privacy beleid Soleo – Soleo

Disclaimer

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Soleo de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie-activiteiten van Soleo. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan geldende wet- of regelgeving. Soleo streeft naar een goede afspiegeling van de maatschappij in haar personeelsbestand. Iedereen, ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren op vacatures.

Soleo hecht grote waarde aan privacy en databescherming. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met je gegevens. De gegevens uit de sollicitatieprocedure zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om een verantwoord selectieproces mogelijk te maken. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het invullen en versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Soleo en worden opgenomen in onze database.